Tërheqja e tretë u zhvillua më datë 25.12.2016, me fillim në orën 12. Për kontrollin e rregullshmërisë u kujdesën 5 anëtarë të komisionit, në përbërje:

1. Kire Joveski, përfaqësuese e Vitaminkës
2. Snezhana Vidovska, notere
3. Emilija Qornakova-Georgievska, përfaqësuese Marketing agjencisë Division
4. Nikolla Nikollovski, përfaqësues i Toyota
5. Mile Adzigogov, përfaqësuese nga Fаcebook Stobi flips fansat.

Tërheqja u emetua drejtpërdrejt në Youtube kanalin e Vitaminkës, kurse incizimin mund ta ndiqni në linkun më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=z6jZTuRLgko

Toyota C-HR:
1. David Nikoloski ul. Pere Tošev br.44, Prilep

Skuter:
1. Biljana Bajalska, ul. Naroden Front br.5/61, Skopje

Hoverbord:
1. Ignatovska Dimitra, ul. Boris Kidrič br.1-1/20, Prilep
2. Taleska Gordana, ul. Oslo br.12, Skopje
3. Bojan Popovski, ul. Dimče Lahčanski br.40/1-18 Bitola
4. Antonija Cvetanoska, ul. Kiro Pajmakoski br.28, Prilep
5. Snežana Stojanoska, ul. Dimo Narednikot br.73, Prilep

Televizorë:
1. Ana-Marija Murdževa, ul. Trifun Panovski br.A4 3/2, Skopje
2. Ana Maneska, ul. Miško Mihajlovski br.4A, Skopje,
3. Zoran Markoski, ul. ,Bistra Planina br.51, Prilep
4. Stefanija Jovanoska, S.G. Lakočerej, Ohrid
5. Violeta Točeva, ul. Josif Josifovski br.36 A, Gevgelija
6. Zbratimir Prškarski, ul. Vasko Karangoleski br.13/18
7. Petreska Vesna, ul. Kopaonik br.32, Prilep,
8. Jordanovi Damjan i Petar, ul. H.T. Karpoš br.8, Probištip
9. Mišel Trpeska, ul. 4-ti Juli br.182-10/3, Kičevo
10. Timova Snežana, ul. Slavčo Stojmenski br.8, Strumica

Tabletë:
1. Valentin Krsteski, ul. Goce Delčev br.136, Prilep
2. Simon Prentoski, ul. Kratovska br.14 b, Skopje
3. Dimovska Emanuela, ul. 531 br.2 N.M. Marino, 1041 Ilinden
4. Jakovoski Blagojče, ul. Borka Levata br.12, Prilep
5. Anastasija Jovanoska ul. Stevo Filipoviќ 2/3-10
6. Daniel Dimoski, ul. Blagoja Šukuroski br.7 b, Prilep
7. Tanja Vanova, ul. Blagoj Gjorev br.75/1-14 , Veles
8. Doneva Andrea ul. JNA br.226, Probištip
9. Gordana Veselinova s.Timjanik Negotino
10. Avramoska Svetlana ul. 8 br.158, 1041 nas.Ilinden

Telefona celularë:
1. Ignovski Darko, ul. Jordan Filipovski br.8, Skopje
2. Margareta Pop-Ikonomova, ul. Partenie Zografski br.24, Veles
3. Iva Manasijevik, s. Gorno Konjare, Kumanovo
4. Valerija Gičevska, ul. Nikola Karev br.29, Sv.Nikole
5. Dragan Belčoski, ul. 8-mi Mart br.37, Strumica
6. Bojan Patoski, ul. Kuzman Šapkarev br.13, Prilep
7. Marija Miteva, ul. Kirčo Dimitriev br.19, Vinica,
8. Dimulkova Biljana, ul. ,,Nikola Vapcarov’’ br.9, Skopje,
9. Časlav Trajkoviќ, s. Staro Nagoričane, Kumanovo
10. Jasmina Grujoska, ul. ,,Mirče Acev“ br.43, Prilep

Kufje:
1. Pajnovska Keti, ul. ‘’6 April 40’’, Skopje
2. Ѓorѓevski Ѓorѓi, s. Tearce, Tetovo
3. Valentina Ignatoska, ul ‘’Samoilova’’ 11-4/16, Prilep
4. Zoran Jovanovski, ul. ‘’Pero Nakov’’ br. 24, Kumanovo
5. Bogdanovski Peco, ul. ‘’Debarska’’, br.53- A, Bitola
6. Natalija Stojanoska, ul. ‘’ Vasil Glavinov’’, br. 14-2/11 A, Skopje
7. Daniel Tasov, ul. ‘’ Ѓorče Petrov’’br. 11/1-12, Skopje
8. Ljupčo Damjanovski, ul. ‘’ ASNOM’’ br. 64/1-6, Skopje
9. Lana Vasilevski, ul. ‘’135’’ br. 14, Tetovo
10. Kostadinovski David, ul. ‘’Vardarska’’, bb 1/4, Veles
11. Miladin Siljanoski, ul. ‘’Točila’’ k4-B, Prilep
12. Ilirida Položani, s. Livada, Struga
13. Zoran Bundov, ul. ‘’ Valandovska’’ 4-1/12
14. Jana Grujovska, s. Optičari, Bitola,
15. Hristo Nikodinovski, ul. ‘’Goce Delčev’’ br. 31, Bitola
16. Marica Spasovska, s. Konopnica, Kriva Palanska
17. Petrovski Kristijan, ul. ‘’ Velko Vlahoviќ’’, br.4, Demir Hisar
18. Mila Manevska, ul. ‘’ Skoevska’’, br. 79 A, Skopje
19. Jovanoska Stefanija, S.G. Lakočerej, Ohrid
20. Ivo Kostoski, ul. ‘’Marko Nestoroski’’br. 105, Ohrid
21. Naum Stojanovski, ul. ‘’Čupino Brdo’’ br.3, Kriva Palanka
22. Kalim Kočovski, ul. ‘’ Ruger Boškoviќ’’ br.2, Skopje
23. Marija Majstorska, s. Budinarci, Berovo
24. Mira Naumovska, Tetovo
25. Irena Projčeska, ul. Rečište br. 59, Skopje
26. David Penovski, ul. ‘’Vladimir Komarov’’ br.19/39, Skopje
27. Ilija Ivanov, s. Furka, Dojran
28. Darija Buzleska, ul. Samoilova, br.13-4/16, Prilep
29. Grozdanova Marica, ul. ‘’Blagoja Sopračkov’’ br.17/3, Skopje
30. Trajkovski Ilčo, ul. ‘’ Jordan Grabuloski’’ br. 74, Prilep
31. Goran Jovanov, ul. ‘’Partizanska’’, br. 51/14, Bitola
32. Bogdanoviќ Snežana, ul. ‘’Partizanska’’br.12, Kumanovo
33. Ilija Andrijevski, ul. ‘’Svetozar Spiroski’’ br.37, Gostivar
34. Trajanoski Boroja, Prilep
35. Nikola Ristovski, ul. ‘’ Aco Borozanski br. 5 A, Kumanovo
36. Milan Taleski, ul. ‘’Oslo’’ br.12, Skopje
37. Kristina i Marija Dimovski, ul. ‘’ Braќa Miladinovi’’ br. 37/17, Vinica
38. Filip Tomovski, ul. ‘’Kata Pockova’’ br. 88, Strumica
39. Damjan Talimdžioski, ul.‘’Dimče Mirčeski Banjarot’’ br.21, Prilep
40. Angelina Tomova ul. ‘’Janko Cvetanov’’ br. 50/2/7, Strumica
41. Melanija Stojkoska ul. ‘’Ženevska’’ br. 8/9, Skopje
42. Kitanovski Risto ul. ‘’Mirče Acev’’ br.28, Strumica
43. Ivan Arsov, ul. ‘’Hristijan Karpoš’’ BB, Kočani
44. Davor Jovanoski, s. Staroec, Kičevo
45. Angela Mančevska, ul. ‘’Ohridska’’ br.1, Skopje
46. Markovačeva Jasmina, ul.‘’Kiro Krstev’’ br.33, Negotino
47. Angela Trpkoska, ul. ‘’Arif Mustafa’’ br. C-1/7, Ohrid
48. Trajanov Viktor, ul. ‘’ Prvomajska 8’’ br.16, Skopje
49. Mihail Zdravkovski, ul.‘’Ѓošo Organdžiev ’’ br.9, Veles
50. Stamena Krstevska, ul. ‘’Pavle Iliќ’’ br.3/2, Skopje

Çante sportive:

1. Goce Momčilov, ul. Boris Sarafov br.42-2/2, Skopje
2. Rade Todorovski, ul. Orce Nikolov br.89A, Sv.Nikole
3. Dragan Iliev, ul. Plačkovički Odred br.30, Vinica
4. Marija Stojčevska, ul. Prilepska 55/94, Bitola
5. Dimče Mojsoski, ul. Drvarska br. 59, Prilep
6. Nikola Organdžiev, ul. Mirče Macan br.17, Skopje
7. Evdokija Josifoska, ul. Edvard Kardelj br.482, Struga
8. Stanisilav Sinadinoski, ul. Blagoja Toska br.82 AA1-1/5, Tetovo
9. Angela Naumovska, ul. Trajče Streoski br.28, Kičevo
10. Todorka Stoeva, ul. Moinski Pat BB, Gevgelija
11. Nisa Islami, ul. Marks Engelsova br.35, Struga
12. Peco Stefanoski, ul. Maršal Tito br.117, Prilep
13. Gorjan Talevski, ul. Karadžova br.3, Bitola
14. Maksim Arsovski, ul. Mite Bogoevski -7 br.9, Skopje
15. Liri Capa, Debar
16. Andrea Todorova, Bul.Avnoj br.42/III-1, Skopje
17. Filip Neškoski, ul.Braќa Lameski br.25/9, Prilep
18. Cvetanka Dimkoska, ul. Kiro Pajmakoski br.14, Prilep
19. Bojana Trajkovska, ul. Andon Šurkov 29-1-7, Veles
20. Darija Daniloska, ul. Belgradska br.3, Kičevo
21. Andrej Gorgieski, sl.Gorenci, Ohrid
22. Radojka Anastasova, ul. 14 br. 5A, Dolno Lisiče, Skopje
23. Matea Arizanovska, ul. Josif Kovačev br.1, Skopje
24. Ana Marija Ilijeska, ul. Partizanska br. 5, Prilep
25. Vidan Stojčeski, ul. Serdarot br. 54, Dračevo, Skopje
26. Bojan Jovanov, ul. Jane Sandanski br.43, Sveti Nikole
27. Tatijana Kokinovska, ul. Dimitar Todorovski br.8, Bitola
28. Makedonka Andova, ul. 8ma Veleška Brigada br. 10, Veles
29. Luka Andreev, ul.Maršal Tito br.122, Veles
30. Žarko Kamčeski, ul. Aleksandar Makedonski br.227
31. Margarita Stefanovska, ul. 100 br.78, Kumanovo
32. Luka Perakliev, ul. Vasil Surčev br.19, Strumica
33. Snežana Saganova, ul. M.Hadživasilev Jasmin br. 69, Strumica
34. Marija Božinova, s. Murtino, Strumica
35. Katja Stojčevska, ul. Hristo Tatarčev 15 br.40, Skopje
36. Daniel Monevski, ul. Roza Petrova, Kočani
37. Filip Ilieski, ul. Nada Lameska br. 18, Prilep
38. Mariče Milenkoska, ul. Kuzman Josifoski br.198, Prilep
39. Viktor Neskoski, ul. Rafael Martino br.4, Bitola
40. Trajče Božinovski, ul. Kožuf br. 16, Skopje

Pako prodhimesh të organizatorit:

1. Petar Dimitrov, s. Gorni Podlog, Kočani
2. Gorgioski Filip, ul. Mito Joveski br. 11/9, Kičevo
3. Rečkoski Branko i Keti, ul. Manastirska. Br. 8, s. Velgošti, Ohrid
4. Teodor Banov, ul. ‘’ Ulof Palme’’ br.7, Sv. Nikole
5. Daniel Ivov, s. Gorno Crnilište, Sv. Nikole
6. Milan Taleski, ul. ‘’ Oslo 12’’, Skopje
7. Nataša Gajdova, ul. ‘’ Petar Pop Arsov’’ br. 36/3, Skopje
8. Marija Gorgieva, ul. ‘’ Blagoj Kirkov’’ br. 20, Veles
9. Vesna Miševa, ul. ‘’ Dimitar Vlahov’’ br.3
10. Nenad Panoski, ul. ‘’ Točila“ br. K5V/5, Prilep
11. Ilomanoski Dragan, ul. ‘’ Sutjeska’’ br 24, Prilep
12. Matej, Mia i Mina Nastevi, Ul. ‘’Kole Nedelkovski’’ br. 20, Skopje
13. Tacev Cansko, s. Filipovci, Kratovo
14. Goce Stojanoski, ul. ‘’ Taќa Berber’’ br. 70, Kruševo
15. Valentina Janeva, ul. ‘’Pitu Guli’’ br.27, Kočani
16. Gorjan Jovančev, ul. ‘’Braќa Miladinovci’’ br. 2, Sv. Nikola
17. Bojana Stojanoska, ul. ‘’ Dime Stefanoski’’ br.19, Kičevo
18. Aleksandar Dimovski, ul. ‘’1’’ br. 52 B, s. Novo Selo, Skopje
19. Venetka Crvenkoska, ul. ‘’Borka Taleski’’ br. 73, Prilep
20. Grozdanoski Branko, s. Bigor Dolenci, Kičevo
21. Taleski Milan, ‘’ul. Oslo’’br.12, Skopje
22. Tatjana Jovanova, ‘’ul. Bulevar’’ JNA br.5/17, Štip
23. Aneta Mrkeva, ul. Aleksandar Makedonski br. 62B, Skopje
24. Jasminka Nikolova, ul. Samoilova br.110, Skopje
25. Evgenija Despotoska, ul. Dimitar Mite Bogoevski br.10A, Bitola
26. Nuran Dearoski, s. Plasnica
27. Marija Mladenoska, ul. Kozle br.273, Skopje
28. Leon Jovanovski, ul. 51 br.7, Kumanovo
29. Alen Gorgjiev, ul. Nikola Karev 4/7, Vinica
30. Ana Karagunova, ul. Kiril i Metodi br.72, Štip
31. Ivona Bangieva, ul. Vinička br. 23, Štip
32. Davor Petreski, ul. Dimo Narednikot br. 62/4, Prilep
33. Jadranka Jovanoska, ul. Bistra Planina br.5, Prilep
34. Melina Rosikopulos, ul. Goce Delčev br.23, Prilep
35. Vilma Plizova, ul. Goce Delčev br.71, Strumica
36. Hristijan i Damjan Tripunovski, Bul. Asnom br. 9/1-41
37. Dino Belakaposki, ul. Kej 4 Juli, Prilep
38. Renata Trajkova, s.Podareš, Radoviš
39. Milan Taleski, ul. Oslo br.12, Skopje
40. Pande Cimovski, ul. Ognjan Prica 6, Skopje
41. Hristijan Hristoski, ul.Ilindenska br.119, Gostivar
42. Keti Divjakoska, s, Krušeani, Prilep
43. Dragan Brsakoski, ul. Borka Utot br.12, Prilep
44. Verica Ѓorѓieva, s. Piperevo, Vasilevo
45. Sofija Velkoska, ul. Penka Koteska br.88, Prilep
46. Angela Pelivanova, ul. Sole Stojčev 3/1-15, Skopje
47. Filip Trajkoviќ, ul. 5ti Kongres 37/5, Štip
48. Martin Maznikovski, ul. 4ta 15/18, Resen
49. Andrej Stankovik, ul. Trajko Dodevski Jovanovski br.67, Kumanovo
50. Kristina Stojčevska, ul. Septemvri br.112, Kičevo


Tërheqja e dytë u zhvillua më datë 27.11.2016, me fillim në orën 12. Për kontrollin e rregullshmërisë u kujdesën 5 anëtarë të komisionit, në përbërje:
1. Kire Joveski, përfaqësuese e Vitaminkës
2. Snezhana Vidovska, notere
3. Emilija Qornakova-Georgievska, përfaqësuese Marketing agjencisë Division
4. Nikolla Nikollovski, përfaqësues i Toyota
5. Dare Petrusevski, përfaqësuese nga Fаcebook Stobi flips fansat.
Tërheqja u emetua drejtpërdrejt në Youtube kanalin e Vitaminkës, kurse incizimin mund ta ndiqni në linkun më poshtë: www.youtube.com/watch?v=EvCY3t3qzzc

Toyota Yaris:
1. Viktorija Ilieska – ul. Kopaonik br.22, Prilep

Skuter:
1. Stambolic Marija – ul.Partizanski Odredi – 80 /1- 16, Skopje

Hoverbord:
1. Miloš Tepavac- ul.Rudi Čajavec 12/2-14
2. Aleksovska Dragana – Skopje 23 Oktomvri br.23/31
3. Viktorija Zdravkoska – Tetovo s. Brvenica Maršal Tito br.45
4. Goran Patčev – Car Samoil 60 Ohrid
5. Martin Joleski – ul. Arsenie Jovkov 2/29, Struga

Televizorë:
1. Ubavka Vreškova – ul.Todor Čučkov br. 20 Strumica
2. Nikola Jovanoski – ul.Kozara 14 Prilep
3. Andrea Krstevska – G.Lisiče 76
4. Aras Sarač – ul.Tode Bogdanoski 39 Gostivar
5. Ognen Ognenoski – s.Belčišta Ohrid
6. Jasmina Mrgeska – ul.Pere Tošev br.25-10 Prilep
7. Gordan Atanasov – ul.Strumička br.9 Štip
8. Ema Iloska – ul.Josif Josifoski 1-4/15 Bitola
9. Angela Aleksoska – ul.Pere Temeloski Prilep
10. Renata Ѓorgioska – ul.Mariovska 25

Tabletë:
1. Tode Trajkovski – ul.Ilindenska br.58 Negotino
2. Stefan Noveski – ul.Vlaški pat br.155 A
3. Jakovlevska Sanja- ul.Samoilova 156 Skopje
4. Bojan Jovanov – ul.Plačkovica 152 Radoviš
5. Belgim Mekača – ul.Ѓorgi Naumov br.14
6. Aneta Andonovska – ul.Anton Čehov br.7 A
7. Inela Abazi – nas. Pitarnica 3/6 Gostivar
8. Jana Tomevska – ul.Trajče Zdravkovski br.85 s.Viniče Skopje
9. Filipovski Aleksandar- ul.Petrovec ul.1 br.215
10. Tome Kušoski – ul.Bukovski Most 35 Bitola

Telefona celularë:
1. Ilievski Žarko – ul.Kopaonik br.22 Prilep
2. Atanas Kalpački – Kavadarci s. Vazarci
3. Veličkoviќ Tatijana – ul.Puškova 7/2-28 Skopje
4. Ivana Lazarevska – ul. JNA 27/12 Bitola
5. Zoran Ѓorgievski – ul.Boris Kidrič 2/16 Bitola
6. Mihail Kočoski – ul.Beogradska 131 Prilep
7. Stojanovski Jovan – ul.Gligor Prličev 8 Probištip
8. Marija Cilevska – ul.Skoevska 32 Bitola
9. Petkova Mirjana – ul.Venjamin Mačukovski 8/2/16 Skopje
10. Georgi Risteski – Makedonski Brod s. Suvodol

Kufje:
1. Marija Kafanfiloska – ul.Jablanica br.20 Gorno Orizari Bitola
2. Nikola Smilkoski ul. 4 br. 3 selo Bujkovski Skopje
3. Trajan Nikolovski ul.Rudnička bb 2/16 Kičevo
4. Dragica Hristova s.Svidovica br 76 Strumica
5. Suzana Stankovska ul.Metodija Šatorov Šarlo 10/38 Skopje
6. Biljana Spirovska ul. Smilevski Kongres 12/16 Bitola
7. Jasmina Bebekoska- Vevčani
8. Kovačev Andrej -M.A .Čento br3 Probištip
9. Sandra Stojanova -ul.Solidarnost 7/19 Štip
10. Jovanka Georgieva- ul.Kočo Racin 4/24 Kavadarci
11. Marija Ognenova -Mladinski Brigadi 7/2 Bitola
12. Nikola Arizanskoski -ul.Radišanska br 152 Skopje
13. Markovska Ljubica -bul.Kuzman Josifoski Pitu br 19/4-14 Skopje
14. Andrej Ilievski- s.Vojslavci Radoviš
15. Taneski Martin- ul. Major Čede Filiposki br.17/21 Gostivar
16. Tripun Kostadinovski -ul Sava Kovačevič 14/20 Skopje
17. Jovana Stanojeviќ -ul.14 br 22 B s. Radišani SKopje
18. Andrijana Trenčovska- ul.Kruševska br 78 Bogdanci
19. Luka Dimitrieviќ -bul Ilinden br 107/59 Skopje
20. Jovana Taleska – ul Oslo br 12 Skopje
21. Biljana Petrovska- ul Prvomajska 1/4/19 Makedonska KAmenica
22. Goran Ivanov -ul 9Maj 10 Štip
23. Viktor Risteski -ul.Treskavec br 1 Bitola
24. Aleksandar Todorov- ul. Južnomoravski Brigadi 15/33 Skopje
25. Filip Kirandžiski -ul Prizrenska 22/5 Skopje
26. Tamara i Mihail Sedloski- ul. Jonče Krstečanec br 34 Prilep i ul Cane Kuzmanovski br 36 Prilep
27. Katica Trpenoska -s Vraništa Struga
28. Tamara Abrašievska -11 Oktomvri 1a/30 Prilep
29. Bojana Milanova -ul. Bote Bocevski 1g/8 Skopje
30. Jovana Taleska -ul.Oslo br 12 Skopje
31. Boškovska Maša -ul.Jožnomorasvki Brigadi 6/16 Nas Čento Skopje
32. Ivana Nikolovska – ul.Moša PIjade br 45 Kumanovo
33. Nikolov Jane -ul.Asparu Mane 107 opština Zrnovci
34. Marija Stojanovska -ul Meglenska br 20 SKopje
35. Petar Graoroski -ul Dimo NArednikot br 58 Prilep
36. Klenjoski Aleksandar- s. Vraništa Struga
37. Temelkov Igor- ul. KOle Cvetkov 53 Veles
38. Glorija Šateska- ul.22Dekemvri br 28
39. Magdalena Dimitrievska -ul. 101 br.bb Sarakino Tetovo
40. Kuzmanova Anastasija-ul Ѓuro Salaj br 11 Kavadarci
41. Tanja Talimdžioska -ul Egejska br 12 Prilep
42. Angela Ikonomoska -ul.Republikanska br 8 Prilep
43. Riste Kokanovski- ul Megodi Mitevski 6/8/9 SKopje
44. Žežovski Antonio -ul Bregalnička 34 a Bitola
45. Rale Čoloviќ- ul.Partizanski odredi 118/13 SKopje
46. Matej Sibinovski -ul 20 br 63 Skopje Volkovo
47. Aleksej Stojanoviќ- ul.Madžari 30/1-3 Skopje
48. Bahar Sali- ul.Ivo Lola Ribar br 154 Tetovo
49. Brangaloska Tamara- ul.Zufer Musiќ 1 b Struga
50. Martina Terziska- Bel Kamen br 22 Berovo

Çante sportive:
1. Eren Dalipovski, Prilep
2. Mihail Tutundžioski- ul. 11 Oktomvri br 164
3. Nikola Stankovski – ul.Georgi Dimitrov 11-1/5 Skopje
4. Krsteva Nada -ul.Vardaska br 3 Bitola
5. Tamara Risteska -ul Ilindenska br 157 s.Velgošti Ohrid
6. Milan Taleski -ul.Oslo 12 Skopje
7. Malinova Mariče- ul.Mirka Ѓinova br 13 Veles
8. Gabriela Dodevska -ul.610 br 6 Kumanovo
9. Anita Apoleska- ul. Šesta Makedonska Brigada br 4/3 10 Skopje
10. Jovana i Cvetanka Stefanoski -ul.Maršal Tito br 16/1-2 Kočani
11. Mihail Kostoski- ul Mirče Acev 112 Prilep
12. Aleksandar Rizov- s.Dabile Strumica
13. Melanija JAkimovska -ul 10 br 35 s.Kadino Nas Ilinden SKopje
14. Stojanova Jagoda -ul Petre Milevski br 31
15. Šenga Ismailoska -ul.Dabnički Zavaj 153 Prilep
16. Kostadinska i Evgenija Ѓorѓioski- ul.Nikola Minčev br 10 1 /7 Kavadarci
17. Igorče Jankulovski- ul.Mitko Cvetanoski br 65 Prilep
18. Isak Zafirov- ul.Osma Veleška Brigada 25/3 Veles
19. Obrosima Cvetanoska- ul Mirče Acev br 13 Makedonski Brod
20. Viktor Ristovski -ul Bogdan Prličkov br 3 Veles
21. Blagoj Pop Icov- ul Industriska br 72 Kavadarci
22. Mitreski Andrej -ul Kožuv br 3 Prilep
23. AbdulAhir Redžepi- s. Labuništa Struga
24. Monika Stanojkova -ul. Lička BR 79 Štip
25. Micevski JAkov – ul.Hristo Uzunov 3b Bitola
26. Božjidar Zafirov -ul Plačkovički odred br 10 Štip
27. Matej Slaveski -ulBlagoj Ѓorev br 97/3/8 Veles
28. Zoki Nešoski -ul Gornovranovska br6 SKopje
29. Krstevski Rade -ul Antigona br 19 Negotino
30. Kostadin Krličoski -ul.Republikanska br 31 Prilep
31. Prentoski Aleksandar- s.Misleševo Struga
32. Vasilevska Dina -ul Radišanska levo 148b Skopje
33. Vladimir Maksimovski- ul. Gligor Prličev 2 Štip
34. Kordov Saško- ul Dušan Pregrac br 31 Negotino
35. Todorovska Sanja- ul Borimečka br 45 Bitola
36. Doneva Andreja- ul JNA br 226 nas Kalnište Probištip
37. Blagoja Aštalkoski- ul Struški Kepenci 10 Struga
38. Sašo Lazariku- Bitola
39. Mateja Brezovska- ul137 br 7a Gostivar
40. Dragan Ѓošev -ul Prizrenska 8/9 Butel Skopje

Pako prodhimesh të organizatorit:

1. Marijana i Ljube Rečanosk -ul.Engelsova 3/2 Štip
2. Aleksandar Jordanovski- ul.Pere Temelkovski br 15 a Prilep
3. Slavčo Damjanovski- ul Bukovski most br 60 Bitola
4. Božinoska Snežana ul Ruža Delčeva 40/8
5. Altandžieva Bojana -Negotino Timjanik
6. Suzana P.Korunoska -ul.Trifun Panoski br 28 Bitola
7. Jasmina Hmetoviќ -ul Kopernikova 15 1/7 Dračevo SKopje
8. Sofija Madžirova -ul Prvi Maj br 17 Strumica
9. Marija Mladenoska- ul Kozle br 273 Skopje
10. Stoilovski Boban- ul Ilindenska br 6 Delčevo
11. Nada JAnčeva -ul Salvador Aljende 69a
12. Domazetova Melanija- ul Luka Gerov br 48-3-1 Skopje
13. Zlatko ANgelkoski- ul Bogomilski Pohod br 21 SKopje
14. Krste Jončeski- ul Hristo Tatarčev 22/34 Skopje
15. Aleksandar Štarjoski- ul Kiro Naceski Fetak 8 Prilep
16. Tamara Malakovska- s Krklino Bitola
17. Elena Krsteva- ul Veljko Vlahoviќ 8/32 Kavadarci
18. Živka Romac -ul Ilindenska 39/10 Tetovo
19. Jasmina Mihajlovska- ul Mara Ugrinova 130 Gostivar
20. Jovan Stanišoski -ul JNA 19/1/5 Bitola
21. Lekoska Viktorija -s. Vraništa Struga
22. Bibiska Desanka- ul Branko Stanoevič br 6/a Gostivar
23. Dimoski Dijana i Emilija- ul Ѓuro Ѓakoviќ br 7 Makedonski Brod
24. Nasteska Mitra- Kičevo
25. Dimkov Kralj Marika -s.Katlanovo ul.3 br 14 a Skopje
26. Mihaela Panpur- ul Vtora Maked. Brigada br 54 Skopje
27. Nikita Georgijevski- ul Kosta Bozov br 4 Strumica
28. Stevanoski Viktor -Bul Maršal Tito 14/3 Prilep
29. Gabriela Tomaševska- ul Tikveška br 6 Demir Kapija
30. Vurmeska Tatjana- s. Bučin Kruševo
31. Kristijan Spasenovski- ul Puškinova 2/1/14 Kisela Voda Skopje
32. Nikolovski Ivica -ul Trajko Kitančev br 18 SKopje
33. Ivona Piperevska -ul Kiro Adži Arsov br 14 Štip
34. Georgiev Duško -ul Braќa Miladinovski 34/17 Strumica
35. Maja Dimitrieva Milenkoviќ -ul Pirinska 3a Kavadarci
36. Mitko Ristov-s. Ednokukevo Strumica
37. Taleska Jovana -ul Oslo br 12 Skopje
38. Elena Armaudovska- ul Taše Miloševski br 45 Resen
39. Kamelia Anakieva
40. Nanevska Gordana- Skopje
41. Isidora Zdravkovska -Star Karaorman Štip
42. Margarita Čuparkoska -ul Sole Stojčev 5-4/4 Skopje
43. Nakov Boris -ul Svetozar Markoviќ br 41 Strumica
44. Krušarovska MArija- selo Podmočani Resen
45. Micev Gorgi -ul Tiverija br 13 Strumica
46. Ljupčo Bojčevski -Gorno Orizari
47. Senada Kulpar
48. Lile Trajkovska- ul 20oktomvri 7/2 Skopje
49. Dejan Janev- S.Pepelište Negotino
50. Marija Kostovska Čužukova- ul 1 br 199a Petrovec Skopje


Tërheqja e parë u zhvillua më datë 23.10.2016, me fillim në orën 12. Për kontrollin e rregullshmërisë u kujdesën 6 anëtarë të komisionit, në përbërje:
1. Dushica Nedellkoska, përfaqësuese e Vitaminkës
2. Hristijan Peçijareski, përfaqësues i Vitaminkës
3. Snezhana Vidovska, notere
4. Emilija Qornakova-Georgievska, përfaqësuese Marketing agjencisë Division
5. Nikolla Nikollovski, përfaqësues i Toyota
6. Dijana Jovanova, përfaqësuese nga Fаcebook Stobi flips fansat.
Tërheqja u emetua drejtpërdrejt në Youtube kanalin e Vitaminkës, kurse incizimin mund ta ndiqni në linkun më poshtë: : https://www.youtube.com/watch?v=q8pG08LCrlY 

Toyota Yaris:
1. Džetan Capa, ul. Džavit Uštelenca bb, Debar

Skuter:
1. Pavlovska Biljana, ul. Vidoe Smilevski Bato br.85/2-1, Skopje

Hoverbord:
1. Albina Jajaga, Ul. Edip Papraniku br.14, Debar
2. Zoran Dokleski, Ul. Dimo Narednikot br. 61/8, Prilep
3. Tome Andžijev, Ul. Hristo Botev br. 59, Bitola
4. Trajče Ristov, Ul. Šakalica br.10, Kavadarci
5. Kamče Filevski, Ul. Ohridska br. 53a, Kavadarci

Televizorë:
1. Andrej Krstov, Ul. Roza Petrova br.77, Kočani
2. Angel Angelov, Ul. Nikola Karev br. 78, Gevgelija
3. Mila Šutevska, Ul. Peco Božinovski br. 46/3-7, Bitola
4. Ilieska Ivana, Ul. Mire Cilkoski br.7
5. Taleska Gordana, Ul. Oslo br. 12, Skopje
6. Borče Nikoloski, Ul. Bitolska br.47, Prilep
7. Aleksandra Jolevska, Ul. Atanas Trpčevski Tase, br.16, Bitola
8. Andrej Ѓorgieski, s. Gorenci, Ohrid
9. Ackovska Snežana, Ul. 5 br. 10, Jurumleri, Skopje
10. Bisera Slivoska, Ul. Dimče Antuleski br. 28, Prilep

Tabletë:
1. Taleska Gordana, Ul. Oslo br.12, Skopje
2. Metodi Ilioski, Ul. Maršal Tito br. 85a, Prilep
3. Jovica Ackovski, Ul. Bel Kamen br. 9/10, Skopje
4. Mila Šoleva. Ul. Kuzman Josifovski Pitu, Strumica
5. Zlatko Janakievski, Ul. 2 br. 2, s. Creševo, Skopje
6. Jovana Taleska, Ul. Oslo, br.12, Skopje
7. Vasileva Adrijana, Ul. Risto Popov br.6, Veles
8. Ljubica Kostovska, Ul. Blagoja Toska br. 216/16
9. Menče Sikijovska, Ul. Ѓorѓi Zekovski br.52, Bitola
10. Blaga Ѓorѓievska, Ul. Krste Asenov br.7 – 1/19

Telefona celularë:
1. Veleski Goce, Ul. Kire Risteski – Srbinot br.4 – Prilep
2. Andrej Stamenkovski, Ul. 11 br.24, Kadino – Skopje
3. Hristov Filip, Ul. Krste Asenov br. 8/3-13, Skopje
4. Taleski Milan, Ul. Oslo, br.12, Skopje
5. Darija Stojanovska, Ul. Devani 21d, Bitola
6. Marija Dojčinoska, Ul. Dušan Cvetanoski br.143 s. Ropotovo
7. Jakovoska Ristana, Ul. Stevan Apostolski br.18, Prilep
8. Borče Aleksov. Rakliš, Radoviš
9. Kristina Trenkovska, Ul. Sava Mihajlov br.65, Skopje
10. Goce Momilov, Ul. Boris Sarafov br.42 2/2 Skopje

Kufje:
1. Kire Risteski, ul. Moša Pijade 1/81, Prilep
2. Marjan Trgačevski, ul.3 br.3, Kadino, Skopje
3. Maja Ginoska, ul. Egejska br.93, Prilep
4. Irena Jovanovska, ul. Ѓuro Salaj 6/14, Kavadarci
5. Lazar Božinovski, ul. Makedonska Prerodba br.56, Skopje
6. Zoran Dokleski, ul. Dimo Narednikot br.61/8, Prilep
7. Mario Jakimoski, ul. Kozara 3a
8. Kornelija Kočoska, ul. Krume Volnaroski 154, Prilep
9. Marija Češlaroska, ul.Lado Lapecot br.13, Prilep
10. Nikola i Natalija Čulčeski, ul.Jonče Čupčeski br.3, s.Leskoec Ohrid
11. Dario Ѓoršeski, ul. Murteza Tatar br. 3/3-1, Struga
12. Hristina Manevska, ul.B.Paroviќ 11/2-7, Skopje
13. Nadica Ѓoršeski, ul. Murteza Tatar br.3/3-1, Struga
14. Nenad Nemet, ul.V.S.Bato 39/1-13, Skopje
15. Sara Šoševska, ul. Dimo Narednikot B2 1/3, Prilep
16. Josko Stefanovski, ul. Kočo Racin 19, Kriva Palanka
17. Gordana Taleska, ul.Oslo 12, Skopje
18. Vasil Mančev, s.Dobrejci 165, Strumica
19. Jovana Taleska, ul. Oslo 12, Skopje
20. Jovana Taleska, ul. Oslo 12, Skopje
21. Penka Dodevska, ul. Sava Mihajlov 2/8, Skopje
22. Maja Dimitrieva Milenkoviќ, ul. Pirinska 3a, Kavadarci
23. Karolina Zdraveska, ul. Gavril Konstantinoviќ 31b, Skopje
24. Krista Pavloska, ul. Smilevski kongres 1/20, Bitola
25. Liljana Belakaposka, ul. Pirinska 27, Prilep
26. Blagoj Davev, ul. Prohor Pčinski 22, Veles
27. Vera Kostadinovska, ul. J. Sandanski 86/28, Tetovo
28. Elena Mitreska, ul. Mirče Acev 33a, Ohrid
29. Ana Godevska, ul. Jane Sandanski 10, Gevgelija
30. Hristijan Panoski, ul. Točila K5V, Prilep
31. Zoran Toneski, ul. Ivan Agovski 9-3/8, Skopje
32. Martin Arsoski, ul. 8 Septemvri bb, Drugovo, Kičevo
33. Elena Petrovska, ul. Mordo N. Lazo 3, Bitola
34. Nikola Mukanov, ul. Mladinska 94-1/20, Strumica
35. Kostadin Martinov, ul. Kočo Racin 4, Novo Selo, Strumica
36. Aleksandar Jolev, ul. Strčon 81, Bitola
37. Natalija Pejovska, ul. Berovska 106, Prilep
38. Ivana Savevska, ul. 4 juli 188-3/15, Kičevo
39. Pamela Trajčeva, Bul. JNA 7/13, Štip
40. Vera Veljanovska, ul. Partizanska 94 2/6, Bitola
41. Aleksandra Ablakova, ul. 26ti april 13, Gevgelija
42. Endrit Sejdiu, ul. Boro Menkov 5/2-5
43. Angela Čamovska, ul. Železnik 2, Demir Hisar
44. Kosta Krstevski, ul. Tode Dumba 100-2/15, Kumanovo
45. Borče Blaževski, ul 15 br 13, Sopište, Skopje
46. Snežana Ackovska, ul. 5 br.10, n.Jurumleri, Skopje
47. Petar Ivanov, ul. 3ta Makedonska Brigada 16, Kratovo
48. Simon Prentoski, Kratovska 14b
49. Marija Trpeska, ul 11ti Oktomvri 62, Kičevo
50. Mihaela i Luka Petkovska, ul. Baglačka 24, Kriva Palanka

Çante sportive:
1. Anastasija Angeleska ul.Goga Dimitrioski br.103 N. Varoš Prilep
2. Elizabeta Sofranoska ul.Vinkovačka br. 71 Ohrid
3. Jane Ristov s.Petralinci opština Bosilovo Strumica
4. Miodrag Ѓorѓioski ul.Cane Konjarec br.15 Prilep
5. Daniela Mladenovska ul. Fevruarski Pohod 32/1-33
6. Krstevski Kiril i Marija ul.Vostanička br.37 Skopje
7. Draganče Sazdovski ul Krste Misirkov br.22/13 Veles
8. Toni Damčevski ul Lece Koteski 30a Prilep
9. Stojanovska Julijana ul.8mi Septemvri 1/5 Probištip
10. Anglea Ovnarska ul Leski 74/2 Štip
11. Lana Islievska ul.Aba Emin – 124 Ohrid
12. Marjana Dimoska ul. Rade Ivanoski br.26 Prilep
13. Bojan Nikolov ul.Kole Nedelkovski br.48 Čaška
14. Angelčo Arsovskiul Valevičarska br.25 Makedonska Kamenica
15. Aleksandar, Dimitar i Martin Trpeski ul. Cvetko Jakovleski br.25 Kičevo
16. Kristina Šopova ul.Kuzman Josifovski br.51 Veles
17. Metodija Spirkoski ul.Braќa Beširoski br 12 Prilep
18. Monika Korunska ul.4ti juli 184-9/24 Kičevo
19. Marija Kavazova s.Udovo Valandovo
20. Anastasija Atanasoska ul.M.Mehmedi e 2/2 Kičevo
21. Panče Panovski ul.Belgradska 84-1/12 Veles
22. Ѓorѓi Deliovski s.Bansko br.23 Strumica
23. Ile Mojsovski s.Podvis Kičevo
24. Antonija Trajanovska ul.9 br.10 s.Kadino Skopje
25. Milenkovski Miroslav ul.Vlaški pat br.151 Kičevo
26. Elizabeta Petreska ul.Pere Temelkoski br.20 Prilep
27. Ilija Ѓorѓieva ul.Braќa Minkovi br.37/a Strumica
28. Eran Feratoski s.Debrešte Dolneni
29. Elena Ѓorgijoska ul.Točila C3/5 Prilep
30. Stefan Lavčanski
31. Sonja Trajkovska ul.Partizanski Pat br.68 Skopje
32. Bojana Cimbirovska s.Mirkovci ul.9 br.11
33. Petar Lazaroski ul. Sateska 85/36 Ohrid
34. Kalina Sazdovska ul.20 br.25 Saraj Skopje
35. Mileva Kotevska ul.Ilindenska br.168 Bitola
36. Keti Hristovska ul. Bataljon Stiv Naumov br.24/2-14 Bitola
37. Mirjana Jovanovska ul.Ѓorče Petrov br.7 Kriva Palanka
38. Jovana Anѓeličkova ul Ѓuro Ѓakoviќ br.5 Štip
39. Jovana Taleska ul.Oslo br.12 Skopje
40. Katerina Mišeska s.Malo Konjari Prilep

Pako prodhimesh të organizatorit:
1. Irina Ѓorgonoska Boševska ul. Ignjat Atanasovski br.35/1-3 Bitola
2. Jovan i Bojan Trodkovski JNA2/15, Bitola
3. Rusevski Valentin ul.3 br.117 s. Jurumleri, Skopje
4. Biljana Anѓelkoviќ ul. Juri Gagarin br.33/20, Skopje
5. Kiro Sotirovski ul Kiro Fetak br.33, Kruševo
6. Sokrat Belmezov ul Kruševska Republika br.27, Strumica
7. Stefan Ristevski ul. Krste Nale br. 133, Bitola
8. Jasna Mladenovska, s.d. Orizari, Bitola
9. Tamara Načevska ul. Boško Petrov br.23 s. Zletovo, Probištip
10. Mila Joveski ul. Ilija Drenoski br.33, Prilep
11. Miki Zlatanovski ul. Kiril i Metodij 15/4, Kumanovo
12. Kire Tangurov ul. Iljo Šopov 15/16 Strumica
13. Andrej Petrovski ul. Prilepska br. 33/9, Bitola
14. Andrej Ѓorѓevski, ul. Eftim Sprostranov br. 32/2-1 Skopje
15. Elena Urdovska, ul. Vukovarska br.3 2/2, Skopje
16. Daniel Mladenovski s.d Orizari, Bitola
17. Marija Stojčeska, ul. Vojvodinska 77/12 Prilep
18. Mickovska Marijana, ul. Ivan Milutinovič 100/25 Bitola
19. Pace Lozanova, ul. Požarevačka br.62, Bitola
20. Evgenija Kostova-Petreska, ul. Ilija Aleksov. Br7, Radoviš
21. Mitrevski Gorazd, ul. Ѓorgi Sugarev 2a, Bitola
22. Liljana Smajiќ, ul Braќa Miladinovci br.23, Probištip
23. Bojana Cimbirovska ul. 9, br.11 s. Mirkovci,
24. Andrej Miloševski, ul. Drenak 4a/15 Skopje,
25. Filip Popovski, ul. Naroden Front 13/29 Skopje,
26. Marina Petrovski, s. Miletino, Tetovo
27. Martin Sajov, ul. ASNOM br.64, Štip
28. Valentina, Kire, Andrea Panovi, Vasilevo br. 275
29. Andrea Veličkovska, ul.3 br.123, Skopje,
30. Jovan Dojčinov, ul. Stiv Naumov br.78, Stumica
31. Donka Ruseva, ul. 166 br.7, Skopje,
32. Nikola Volčevski, ul Karpoš 5/2-15, Bitola
33. Jovana Taleska, ul. Oslo br.12, Skopje
34. Anastasija Panajotoviќ, ul.8 br.22 Skopje, Kadino
35. Maja Davidoviќ, ul. Samoilova 11 4/20, Prilep
36. Zlatica Petkovska, ul. Beliška 17b Skopje,
37. Damjan Mitreski, ul Studenčica bb, s. Drugovo, Kičevo
38. Rosana Krsteva, ul. Njudelhiska 2/1-9 Skopje
39. Kristina Trenkovska, ul. Sava Mihajlov br.65, Skopje
40. Aleksandra Mošova, ul. Pitu Guli br.178 Ohrid
41. Emilija Golubovska, bul. ASNOM 42/44
42. Anica Minkovska, ul JNA br. 4 12/3
43. Toni Damčeski, ul. Lece Koteski 30a, Prilep
44. Spase Blaževski, ul. 2 br 37 Creševo, Skopje
45. Mihail Bogojevski, bul. V. S. Bato 24/25 Skopje
46. Renata Stojkovska, ul Kopaonik br.8 Prilep
47. Sašo Kuzevski, ul Požarevačka br.72, Bitola
48. Milošeska Jasmina, ul. Vojvodinska br 83/28
49. Blagoj Ѓurov, ul. Mladinska 24/2 – 8 Strumica
50. Taleski Milan, ul. Oslo 12, Skopje

STOBIRANKA